ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
 1. Стоките, обект на договора за доставка, притежават договорна гаранция от производителя. Търговската гаранция обвързва производителя, съобразно посочените в нея условия и с оглед заявената рекламация. Доставчикът се задължава при заявена надлежно писмена рекламация да изпрати стоката на производителя.
 2. Доставчикът не предоставя друга гаранция освен ако не е дал изрично писмена гаранция за доставените стоки.
 3. Гаранциите, посочени в настоящите условия заместват всички други гаранции, пряко или косвено уговорени и могат да бъдат описани по-подробно или разширено в инструкциите за експлоатация, предоставени от производителя на продукта. Не се приемат различни, противоречащи на тези условия, освен споразумение с взаимно писмено съгласие. Условията се прилагат включително, при извършена доставка до клиента независимо знанието, че неговите условия са в конфликт или се различават от настоящите условия. За да бъдат правно валидни, за всякакви допълнителни споразумения и различия се изисква писмено съгласие от ЕС ЕМ ТИ ПРОДЪКТС ЕООД. Фирмената политика се прилага за всички бъдещи сделки с клиента.
 4. В случай че производителят е упълномощил надлежно доставчика за извършване на поправка на заявени за гаранция стоки, доставчикът привежда стоката в съответствие с договора за продажба.

  4.1. Ако не е уговорено друго , стандартната гаранция е 2 (две) години от датата на покупката (ако тази дата е потвърдена на етикет/печат или всякакви други подходящи средства) или от датата на производство (ако датата на покупката не е потвърдена).

  4.2. Гаранцията се отменя във всеки от следните случаи: а) дефекти или повреди, причинени от неправилно съхранение, неправилна употреба, небрежно боравене, липса на поддръжка или злополука; б) дефекти или щети, произтичащи от ползването на продукти с електронно или механично несъвместимо оборудване; в) продуктът е неправомерно отворен, модифициран или ремонтиран от неупълномощено лице; г) гаранционната пломба/лепенка е увредена; д) продуктът е механично повреден.

  4.3. Във всеки случай доставчикът носи отговорност до размера на заплатената от клиента цена на стоката.

  1. При несъответствие на продукта с договора за доставка клиентът заявява до доставчика рекламация по образец.

  5.1.Клиентът следва да върне продукта до три дни на доставчика в състоянието, в което е бил доставен- с оригиналната опаковка, с незасегнати гаранционни знаци и всички придружаващи документи. Клиентът следва да приложи и касова бележка или фактура, протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното, и други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

  5.2. Когато производителят е предоставил търговска гаранция на продукта, удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на продукта с друг, съответстващ на договореното, или чрез ремонт на продукта, като производителя е този, който определя дали се касае за гаранционен случай или не.

  5.3. Рекламация може да се предяви до две години от доставката на продукта, но не по-късно от един месец от установяване на неизправност.

  1. Ако не е уговорено друго, всички разходи, свързани с изпращането/връщането на продукти до/от производителя за ремонт или замяна са за сметка на клиента.

Търговската гаранция не влияе на правата на потребителите, произлизащи от ЗЗП (чл. 112-115):

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителяза решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.